Pravilnik za kampere

*Kamperi su obavezni da na treninge, bazen, izlete i ostale sadržaje kampa idu u pratnji trenera.

*Kamper je obavezan da poštuje rad trenera i da postupa po uputstvima trenera, na treninzima i van njih, u cilju sprovođenja programa kampa i održavanja discipline na kampu.

*Kamperi su obavezni da se ponašaju odgovorno i da poštuju raspored obaveza na kampu.

*Kamperi su obavezni da dolaze na obroke u zakazano vreme. *Kamperi su obavezni da budu u svojim sobama u 23h i da ih posle 23 h ne napuštaju.

*Kamperi su obavezni da nose na trening odgovarajuæu sportsku opremu, kao i posebne patike za sportsku halu.

*Kamperi su obavezni da se fotografišu u sportskoj opremi u zakazanom vremenu za fotografisanje. Volley Trend Kamp zadržava pravo objavljivanja fotografija u medijima i na internetu, a u cilju promocije kampa.

*Kamperi su obavezni da daju izjave za medije ukoliko se za time pojavi potreba. Direktor kampa zadržava pravo na objavljivanje datog intervjua i fotografija.

*Ukoliko kamper ima zdrastvenih problema obavezan je odmah da se obrati treneru i doktoru koji je dostupan 24h, radi blagovremenog ukazivanja pomoći.

*Kamperi su obavezni da čuvaju svoje stvari (novac,mobilni telefon,nakit…). Rukovodstvo kampa nije odgovorno za čuvanje ličnih stvari kampera.

*Ukoliko kamper ima potrebu da napusti kamp, radi ispunjavanja svojih ličnih potreba/odlaska do prodavnice, pošte, banke… u obavezi je da se za dozvolu obrati dežurnom treneru. Po dobijanju dozvole kamper može napustiti kamp isključivo radi ispunjavanja potrebe za koju je dobio dozvolu trenera. Kamper je obavezan da se vrati na kamp u dogovoreno vreme i o svom povratku obavesti trenera koji mu je dao dozvolu za napuštanje kampa. Trener i Volley Trend Kamp ne odgovaraju za kampera do povratka u kamp, te je kamper dužan da se ponaša savesno i snosi odgovornost za posledice. Ukoliko se kamper ne vrati na kamp u dogovoreno vreme rukovodstvo Volley Trend Kampa ima pravo da odstrani kampera sa kampa bez povraćaja novca.

*Ukoliko kamper svojevoljno napusti kamp bez odobrenja trenera snosi sopstvenu odgovornost za posledice. U navedenom slučaju rukovodstvo Volley Trend Kampa ima pravo da odstrani kampera sa kampa bez povraćaja novca.

*Ukoliko kamper unosi alkohol u hotel ili ga konzumira tokom trajanja kampa rukovodstvo kampa ima pravo da ga odmah odstrani sa kampa i nema obaveza povraćaja novca prema istom.

*Ukoliko kamper tokom trajanja kampa koristi cigarete i opojne droge, rukovodstvo Volley Trend Kampa ima pravo da ga odmah odstrani sa kampa i nema obavezu povraćaja novca prema istom.

*Ukoliko kamper dovodi sebe i druge u opasnost neodgovornim ponašanjem (sedi na prozoru hotelske sobe, napušta sobu u vreme noćnog odmora, učestvuje u svađi ili tuči i sl.) snosi sopstvenu odgovornost za posledice, a rukovodstvo Volley Trend kampa ima pravo da ga odmah odstrani sa kampa i nema obavezu povraćaja novca prema istom.

*Ukoliko kamper želi da napusti kamp iz privatnih razloga ili radi ispunjavanja svojih ličnih obaveza dužan je da o tome obavesti upravu kampa i obezbedi uslove za napuštanje kampa. U navedenom slučaju Volley Trend Kamp nama obavezu povraćaja novca kamperu.

*Kamperi su dužni da se prema rukovodstvu kampa, osoblju, trenerima i drugim kamperima ponašaju sa poštovanjem, savesno i odgovorno. Kamperi su dužni da čuvaju imovinu kampa, hotela i sportske hale i da ove objekte i imovinu u njima savesno koriste. U slučaju da kamper prouzrokuje štetu dužan je istu nadoknaditi. Za štetu koju prozrokuje maloletni kamper odgovaraju roditelji maloletnika.

*Svako ponašanje suprotno odredbama pravilnika biće sancionisano udaljenjem kampera sa kampa, bez povraćaja novca. Kamper je dužan da odmah obezbedi uslove za napuštanje kampa. O kršenju pravilnika maloletnog kampera roditelji će biti odmah obavešteni. Roditelji maloletnog kampera dužni su da odmah, a najkasnije u roku od 12 časova od obaveštenja preuzmu kampera i dalju brigu o njemu.

*Za ponašanje kampera suprotno odredbama pravilnika i materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu ponašanjem suprotnim odredbama pravilnika Volley Trend Kamp ne snosi odgovornost.

*Najstrožije je zabranjeno bilo kakvo vređanje po rasnoj, političkoj, seksualnoj ili bilo kakvoj drugoj osnovi, i to će se smatrati dovoljnim razlogom za udaljenje sa kampa, a bez povraćaja novca

*Pravilnik o ponašanju kampera je sastavni deo ponude Volley Trend Kampa. Prilikom uplate avansa za učešće na kampu kamperi i roditelji maloletnih kampera prihvataju poštovanje odredbi pravilnika. Pravilnik je dostupan u svakom trenutku na sajtu Volley Trend Kampa, kao i u prostorijama kampa. Kamperi i roditelji kampera su dužni da se upoznaju sa odredbama pravilnika pre uplate avansa. Roditelji maloletnih kampera su dužni da upozore decu na poštovanje pravilnika. Ukoliko maloletni kamperi postupaju suprotno odredbama pravilnika njihovi roditelji odgovaraju za štetu koja eventualno nastane.

 

 

Direktor Volley Trend Kamp-a

Bojan Milić